sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Ni Ammang (MAUDI A PASET)

Saan a diak met naramanan ti pungtot ni ammang. Adda idi malem a naibayagak a nagawid a naggapu iti kaarruba a nagay-ayamak iti siatong ken bolintek. Naimasak ta agkarangabakak. Diak napupuotan ti oras. Naklaatak laengen idi sumungad ni ammang. Adda bislak nga iggemna. Nalagipko ti trabahok nga agsakdo ket agpakan kadagiti manok.

Sinsao, nanalpiit ti bislak iti likudko. Agsasaibbekak a nagawid. Inggunamgunamna ngamin kadakami nga agkabsat a tumulongkami kadagiti obra iti balay. Wen, mapankami agay-ayam ngem masapul nga ammomi ti oras. Saan nga agpakpakasipngetan iti pagay-ayaman.

Ngem daydin ti umuna ken maudi a pannakapanalpiitko.

A, no makitak ita dagiti ubbing, mapangpangilangilak. Awan ti maymaysa a sao kadakuada. Umingarda payen a mabaon. Ad-adda a gadget ti sangsanguenda. Simple a trabaho iti uneg ti pagtaengan, saanda pay nga ammo.

Naayat met iti aso ni ammang. Agingga iti lima dagiti tarakenna. Kakuykuyogna dagitoy iti papanna iti baybay, alog ken bangkag. Pannakabadigardna.

Iti dungngo ni ammang kadagiti tarakenna, saan a di sinubadan dagitoy. Saan la a namnaminsan nga insalakan dagiti asona. Iti naminsan a panagpabaybayna a kaduana dagiti tarakenna, nganngani tinukkawan ti uleg.

Asidegen iti lalayawan ti bangkag a mapagnaanna idi kellaat lattan nga unaan ni Labang nga adda laeng iti likudna a sumursurot manipud pay rimmuarda iti balay.

Nasdaaw ni ammang ta saan nga ugali dagiti asona ti manguna kenkuana iti papananda. Nupay pinukkawanna ni Labang, saan nga inkaskaso daytoy. Nagsardeng laeng idi addan iti lalayawan. Permi ti panagtaulna a kumitkita iti sanga ti kawkawwati a pagiggaman no aglayaw ti asino man a magna.

Uleg… nagdakkelan a karasaen nga uleg! Saan nga ininggaaan ni Labang a tinaulan agingga di nagal-aludoy a pimmanaw daytoy.

Napayaman ni ammang.

Nalaing met nga aganup dagiti aso ni ammang. Agisangpetda kadagiti tukling, papa, tangad kada mangngubog. Anupenda dagitoy iti alog no kasta nga umadanin nga agabbat. Ayuyang ngamin dagiti tumatayab ti alog iti kasta a panawen. Agsiblokda kadagiti lames a taraonda. Pagdaksanna, sisiimen met gayam ida dagiti aso ni ammang.

Saan laeng a billit ti anupen dagiti aso ni ammang. Kangrunaanna ti banias nga agkaan kadagiti manok a tarakenna wenno kadagiti lames iti alog. Pagsayaatanna kadagiti asona, saanda a sidaen dagiti maanupanda. Manakemda. Yawidda nga ibattal iti sango ti balaymi.

Apaman nga agtaeng dagiti aso ni ammang, nungka a partienna a sidaen. Uray koma no nadisgrasia dagitoy wenno no adda nangloko a nangsabidong, dinanto pulos a partien wenno ipaparti kadagiti er-er. Uray payen no umayda dawaten kenkuana. An-anusanna nga ilibas nga ikali ta dinto ket sarunuen dagiti ulaw iti barangay.

Saan a pulos a maaklon ti konsensiana ti agsida iti tarakenna nga aso!

A mabalin nga isu ti nagtuladantayo. Saanko met a kayat a makarne dagiti tarakenmi nga aso. Ken lallalo a diak kayat ti karneda saan a gapu ta maalumiimak. Kas ken ni ammang, saan a sumrek iti boksit ta imbilangkon dagitoy nga ayup a gayyem.

Adu dagitoy nga impakpakita ni ammang a nagbalin a pagsarmingak. Nga isu met ti tarigagayak a yallatiw kadagiti bungami ken baket. Nabalitokan a sursuro dagiti impakpakitana a saanko a naannongan iti uneg ti pagadalan. Ngem nagpategda iti aginaldaw a panagbiag.

Iti agdama a pitopulo nga edadna, naparagsit pay laeng nga agmulamula, agkaras kadagiti ramana ken mangkitkitana kadagiti pito nga appona. Itoy a bulan ti Hunio a kasangayna ken Bulan Dagiti Amma, awanen ti sabali a tartarigagayak no di ti mataginayon pay koma a salun-atna.

Ta adu pay dagiti kayatko a suraten a padas ni ammang—ni Roberto Agajultos Pacnis! Sapay koma.