Ni Ester, ni Sabas, ken ni Gina Lou (Maudi a paset)

SIMMANGPET ni Manong Sabas kalpasan ti makabulan. Inalistuan ni Manang Ester ti nagdigos kalpasan a nakapangrabiida ken makainnaw.

“Appow, naglasbangen ni baket!”  inyisem ni Manong Sabas idi addadan iti kuarto.

“Siempre, tapno dinak isukat, lakay.” Tinugkik ni Manang Ester ti siket ti asawana. Nakita ni Manang Ester ti ilalabbaga ti rupa ti lakayna. Inawid met ni Manong Sabas ti tengngedna.

Alas singko iti kabigatanna, nakatapuaken ni Manong Sabas iti iddada. Nakariing metten ni Manang Ester ngem dina kayat ti bumangon. Inulesanna ti dayamudomna.

MADAMA nga aglutluto ni Manang Ester iti pangmalemda idi malagipna a saan a dimmawat ni Gina Lou itay agsapa iti balonna. Apagisu laeng ti intedna a gastosen ti anakna idi kalman. Sinuknor manen ti atap ti panunotna. Naisipna nga amangan no imboluntario nga inikkan ni lakayna tapno umasideg ti rikna ti anakna kenkuana. Immanges iti nauneg.

Dinamag a dagus ni Manang Ester iti anakna idi sumangpet no nangalaan daytoy iti allowancena.

“Ni tatang, Inang.” Insungbat ni Gina Lou.

Nagkibbayo ni Manang Ester. No kasta, agpayso ngarud ti atapna!

“Ala, agsukatkan,” kinunana iti anakna idinto nga adda pay laeng dina mailadawan a rikna iti kaungganna.

KASLA bumtak a bulkan ti barukong ni Manang Ester idi sumangpet iti balayda iti dayta a malem. Naggapu idiay bangir a barangay a naglako iti ikan. Indissona lattan ti planggana iti datar ket inarakupna ni Gina Lou. Nadatnganna ngamin iti sala ti balasangna nga agsangsangit.

“Apay, anakko!” dinamagna idinto a nagrehistro iti panunotna ni lakayna. Agaluadka, Sabas. Animalka! ipukpukkaw ti unegna.

Saan a simmungbat ti balasang. Inyad-addana ketdi ti nagsangit.

Ad-adda a bimmara ti bulkan iti barukong ni Manang Ester. “Apayyy!”  iniggamanna ti agsumbangir nga abaga ti anakna sana ginunggon idinto a kasla kilawen dagiti matana dagiti naubing pay a mata.

In-inut a nagbalin a saibbek ti sangit ni Gina Lou. Isu met a sumangpet ni Manong Sabas a naggapu iti kanatengan iti likud ti balayda.

Beggang dagiti mata ni Manang Ester nga impaturongna iti asawana. “Inan-anom ti anakko!” Dinanogdanogna ti barukong daytoy a sinabat.

“Agurayka, Baket. Ania ti kayatmo a sawen?”

“Agindidiammoka pay laeng. Idi pay a madmadlawko ti panangkitkitam iti anakko! An’a koma ti gapuna nga inikkam iti kuarta?”  inwasiwasna ti kanawanna iti rupa ti lakayna ngem nalisian daytoy.

“Agtalnaka kunak ket!” sisisiglat ni Manong Sabas a nangiggem iti ima ti asawana. “Sika ti ayan ti problema, Baket…” saanna a naituloy ti sawenna ta sinungbatan a dagus ni Manang Ester.

“Wen! Gapu ta nabakbaketakon iti tawenko ket naumakan kaniak! Isu dayta ti problemam kaniak!

“Adayo a kasta, Baket. Awan ngamin panagtalekmo kaniak, isu a pagatapannak nga adda dakes a panggepko iti anakmo – iti anakta.” Impaturongna dagiti matana iti rupa ti asawana ngem nagdumog ni Manang Ester. “Wen, akuek a dikan masango no dadduma iti rabii. Ammom met siguron ti bannog ti aggapu iti talon, Baket. Wen, aminek ti panangmingmingmingko no kua iti anakmo – iti anakta. Maasianak ngamin kenkuana. Awan nadakkelanna nga ama. Ket gapu ta anakmo, ken asawaka, imbilangko metten a pudpudno nga anak.”

Saan a nakauni ni Manang Ester.

“Pinadasko a binaliktad ti pasamak, Baket. A siak koma met ti natay sa adda agsiuman iti anakko ket rinamesna. Ammok, ammok unay, Baket, ti saemna. Damagem man ketdi, no ania ti napasamak iti anakta.” inibbatan ni Manong Sabas ni Manang Ester.

Dagus met a simmungbat ni Gina Lou. “N-napukawko, I-inang diay ‘inted ni tatang nga allowance ken pagmatrikulak.”

Nagsinnabat dagiti uppat a nataengan a mata. Adda nagkubuar iti barukong ni Manang Ester ket adda naipasngay a dina mailadawan a rikna. Kinagiddan ti pannakabasa dagiti suli ti matana ti panangarakupna ken ni Manong Sabas. Agwingiwing koma ngem nakapideg met ti pispisna. Naidumduma daytoy nga arakupna ken ni lakayna.