No Agbukar ni Iliw

Sika ti nadawdaw a pabelo
Ken angin nga angsek
Sika ti taraon
A pagtaudan ti kired
Sika ti danum
A pamedped ti waw
(ti natikagan a kalasugan ni arapaap)
Sika ti talged-talingenngen
(Ti maladladdit a nakem…)
Sika ti naumbi nga aweng ti kutibeng
A mamagbukar ti iliw
(iti saklot ti nasalindeg a sardam
napintas nga imatangan risak ti kuridemdem
a pagsaingan ta agbukar ni arapaap…)
No imutektekak ti anasaas ti karayan
Kasla umel a saning-i
Ket matarumpingayak
Maasut ti saibbek
Maregreg dagiti tinukel ti lua
Ngem lumag-an met ti rikna…!