No ania ti nasken

GUMATGATANGAK idi iti maysa a groseria iti siudad ti Tuguegarao ditoy Tanap. Binilinnak ti kabsatko nga igatangak kadagiti ilakona iti kantinana. Isu kano pay ti mainutna ta amang a nalaklaka ti magatang iti siudad ngem … Continue reading No ania ti nasken