Tawid News Magazine

No Apay a Nangina ti Pinia

Sinursuran: Kolum ni Jobert M. Pacnis
(Maudi iti dua a paset)

Nagbalin pay a kapaliiwak ti kinamanagayat dagiti agindeg iti nasao a barangay. No kasta nga aldaw ti panagturpos dagiti Grado Sais, maibaonkami a mannursuro iti hayskul tapno mapan tumabuno pamrayanmi ikampania ti panagadalda iti yanmi. Napadasak ti naibaon iti nadumaduma a barangay iti sentro wenno kadagiti barangay iti asideg ti sentro. Napaliiwko a kaskami laeng ganggannaet kadagiti mannursuro ditoy. Awan sumabat wenno mangi-offer la koma ti pagtugawan. No yawardmin dagiti medalia kadagiti nagturpos a with flying colors, a kaaduanna iti kaudian a paset ti programa, panawandakamin dagiti mannursuro ket agturongdan iti office-da tapno sanguenda ti sagana nga awan un-unida.

Ngem kasungani dagiti adda iti un-uneg kas iti Cabanabaan E/S, pakaibilangan pay ti sitio ti Wawang iti Payagan, nga akinsakup iti Baran ken Maburil. Mapasungadandakami pay laeng dagiti mannursuro ken opisial ti barangay, sabtendakamin a sibabara. Dida ipalubos a didakami agtugaw a kaduada a mangsaksi kadagiti agturpos nga ubbingda.

Kasta met a di nga iti kaudian a paset ti programa ti maited a batangmi nga agiyaward kadagiti medalia. Maisarunokami a dagus kalpasan a nayawardda dagiti pammadayaw a naisangrat kadagiti agturpos. Isu a dikami pagpapanawan dagiti tao ta adda pay nabatbati a paset ti programa.

Iti met oras ti pangngaldaw wenno merienda (depende no ania ti oras ti programa), kaskasdi a di ipalubos dagiti opisial ti barangay, PTA ken dagiti mannursuro ti dimi pannakilanglang kadakuada. Kaguradakami no pumanawkami a di nagpasar wenno nakisango kadakuada. Ditoy a nakita ken nariknak ti awan panaginkukuna nga awis ken ragsak dagiti agindeg ken mannursuro. Im-imasenmi ti agkammet iti maipasango a lames, netib a manok , pinakbet ken dagiti natibo a saramsam a prutas ken kankanen.

Pudno, dagitoy a taraon, naim-imasda ngem dagiti letson, graham keyk, macaroni, ispageti, igado, adobo kdpy. a sagana dagiti adda iti asideg ti poblasion. Pinaimas ida ti kinamanagayat dagiti agindeg—ti awan panaginkukunana nga ayatda kadagiti maisar-ong iti nasulinek a yanda.

Daytoy a kapadasak, saan laeng a maymaysa a tawen a napasamak. Iti nasurok a pito a tawen a panaggianko kadagiti pribado a pagadalan, tinawen a kasta ti mapaspasamak. Nga uray kadagitoy, awan pay panagbalbaliwna (segun kadagiti dati a kaduak nga adda pay laeng kadagiti nasao nga institusion).

Ala, saan met ketdi a dayta taraon ti napateg kadakami. Ngem ania la unayen, aya, dayta panangipakita koma met iti sangkaballing nga ayat babaen ti panagisem wenno nabara nga abrasa. Saan nga ipamatmat, iparikna a kaskami la ganggannaet kadakuada idinto nga agkakailiankami met.

Maysa pay a kapadasak kadagiti kakabsat ditoy, isu ti ammoda nga ipakita ti panagsubadda. Naklaatak lattan iti maysa nga aldaw a panawen ti pinia ta inyegannak ti maysa a nagannak nupay awan met ti imbagbagak wenno uray no nagorderak la koma.

“Pagyamanko, Mistro, iti panangkitkitam iti anakkko. Pasensiaam la koman daytoy,” kinuna ti nasao nga ina.

Uray la nakulding ti riknak.

Ita, panagpipinia manen. Ket saan a diak malagip dagiti kakabsat iti Maburil nupay addaakon iti pampubliko a pagadalan iti kabangibang nga ili (wen, saan nga iti mismo nga ilik ti nakaalaak iti item a kas mannursuro).

Ngem masnaayanak man a nakaammo ta marigatan ita dagiti kakabsat a taga-Maburil a mangapit kadagiti mulada a pinia. Isu a nangato ita ti presio daytoy a prutas.

Apay?

Mabuteng dagitoy a mangapit kadagiti mulada ta kellaat kano lattan nga agtudo iti pana. Wen, pana!
Agtaud dagitoy iti igam dagiti kakabsat nga Agta nga adda kadagiti naseksek a paset ti bantay. Kagurada kan dagiti agindeg ta pabasolenda iti pannakabalud ti maysa a kapulianda a napabasol iti panangrames ken panangpatay iti biktima.

Kayat dagiti Agta a mapalubosan ti kabsatda ta napabasol laeng. Pinabasol kano dagiti taga-Maburil isu a naibalud.
Dayta ti dakkel a rason no apay nga agrebrebelde ti rikna dagiti kakabsat nga Agta. Ket dayta panagpana kadagiti mapan iti bantay agapit iti pinia ti napanunotda a pamuspusan tapno makaibalesda kadagiti mismo a kalugaranda iti nasao a disso.

Ita, nangina ti pinia ta bassit laeng ti “mailiblibas” a maapit. Masapul pay a kaduaen dagiti pannakabagi ti linteg dagiti agindeg tapno makaapitda. Adda naisangrat nga iskediul a papan laeng dagiti pulis iti dayta a disso. Maminsan wenno mamindua iti maysa a lawas.

Kuna ti dati a kabarangayak iti Ammubuan a naikamang sadiay, amkenda a malugida ta dida met maapit a gulpe dagiti piniada. Baka kano malungtotanda no kasta.

Kiddawda ngarud ita ti pannakarisut koman daytoy a susik tapno agsubli manen ti annayas ti panagbiag sadiay. Rummuar koma ti kinapudno. Nagbasol wenno napabasol laeng ti sibabalud a kabsat nga Agta?

Ala, mangnamnamatayo a lumtawto met laeng ti kinapudno. Hustisia koma ti agari. Iti kasta, agtultuloy ti biag iti Maburil. Ket mangngegan latta dagiti kuliglig nga agisursursor iti naimas ken nalaka a pinia.#

Exit mobile version