No maibarengbareng awis ti Konseho, usaren ti indirect contempt – VM Ranches

VIGAN CITY – Kinuna ti bise mayor ditoy a no delingkuente ken saan a nainkalintegan ti di panagparang iti konseho dagiti naimbitaran a pangulo dagiti nadumaduma nga ahensia, mausar ti indirect contempt kas maudi a pamuspusan.

Linagidaw ni Vice Mayor Franz Ranches bayat ti programana a Ti Konseho ti Vigan ti saan a panagparang dagiti sumagmamano a dadaulo ti ahensia nga inimbitaran ti konseho tapno lawlawaganda dagiti timpuar nga isyo mainaig iti pannakatrabaho ti kalsada iti Quezon Avenue.

Kinuna ni Ranches nga idi kitaenda ti listaan dagiti bisita, kaadduanna ti representative idinto nga inimbitaranda dagiti maseknan a pangulo kas paset ti trabahoda iti lehislatibo ken tapno malawlawagan dagiti rumrummuar nga isyo mainaig iti pannakakongkreto ti kalsada iti Quezon Avenue.

Kinuna ni Ranches nga awan talaga ti bileg ti legislative body kas iti sangguniang panlungsod ti Vigan a mangipakat iti contempt ngem mabalin ti konseho ti agipila iti indirect contempt charges iti korte maikontra iti maysa nga addressee no talaga a delingkuente ken saan a resonable ti saanna a panagparang iti konseho.

“Ti korte ti mangipaay iti pannusa ngem maobserba ti maikanatad a proseso,” kinuna ni Ranches.

Kinuna ti bise mayor a no kasapulan nga agipilada iti indirect contempt, aramidenda ngem kas last resort agsipud “ta saanmi a kayat daytoy nga agbalin a pagtaudan iti panagabuso.”

Indanon ni Konsehal Audie Agdamag iti konseho dagiti reklamo dagiti agtagikua dagiti pasdek-negosio ken ti areng-eng ti riding public iti mapaliiw a kinabuntog ti pannakatrabaho ti nasao a kalsada a proyekto ti Department of Public Works and Highways.

Segun kadagiti maseknan, bimmassit ti mapastrekda idinto nga inyunay-unayda ti naparpardas a pannakakalsada ti Quezon Avenue.

Impatalged ti kontratista a malpas ti kalsada iti nasapsapa ngem iti umuna a lawas ti Disiembre nga inkarina a pannakalpasna.

Dinillaw pay ni Konsehal Germie Goulart ti maysa a bisita agsipud ta saan a nagaruat iti maiyannatup a pagan-anay iti idadar-ayna iti session.