No nadagsen unayen ti bakbaklayen (Maudi a paset)

Nakullaapanen ti panunot ni Herbert. Iti panaglabas ti aldaw, binaybay-annan ti bagina. In-inuten a maidagem ti salun-atna…

“Umaykayo manganen, Manong Herbert. Arak lattan ti ipapaunegyo. Inaldaw met laengen a kasta ti aramidyo. Kimmuttongkayon. Amangan no agsakitkayo no baybay-anyo ta bagiyo.”

“Baybay-annak lattan, Gina. No awanen ti ibagam pay a sabali, panawannak lattan ditoy siledko. Sige, rummuarkan.”

“Ala, manongko, aya, apay kadi a kastayo metten?”

Lalo ketdi a bimmugtak ni Herbert. Inungtanna ti kabsatna.

Mariribukan dagiti tallo a kakabsatna. Kinasaritada ni Nana Iniang nga ikitda tapno isu ti makisarita ken mangbagbaga ken ni Herbert. Dakkel ti panagraem ni Herbert ken ni Nana Iniang – nga imbilangna a maikadua nga ina. Mamati dagiti kakabsatna a dumngeg ni Herbert iti baket.

Namitlo a kinasarita ni Nana Iniang ni Herbert ngem awan ti mamaayna. Ngem saan a naawanan ti namnama ti baket, imbilangna ketdi a maysa a karit dayta – kayarigan ni Herbert ti maysa a malmalmes iti naapres a karayan ket kasapulan unay nga alawenna iti amin a pamuspusan, iti amin a pinget ken kabaelanna.

Iti maikapat a daras a panagsarita dagiti dua, insangiten ni Herbert ti nasakit a nakemna. Kasla ubing a nagsangit. Ti nabuslon a luana Kayatna nga ibulos amin a lua ken sakit ti nakemna tapno makerrasan ti dagensen ti barukongna ket makarikna iti pannakapalag-an.

“Anti Iniang, tulongannak. Isurom koma ti rumbeng nga aramidek.”

Nakaanges iti nauneg ni Nana Iniang ta husto ti pattapattana a nakullaapan laeng ti panunot ti kaanakanna. Ammona a dumtengto ti aranaar ti biag, ket daytoyen ti pasimudaag.

“Kas iti nakunak kenkan, Herbert, adda ken Apo Jesus ti sungbat. Isu ti pagtaudan ti liwliwa kadagiti agsagsagaba ken agladladingit. Laeng ta nasken nga ilukatmo nga umuna dayta bagim iti kinapudno ken awatem ti amin sakbay a kiddawem ti pannaranay. Isu ti sibibiag a namnama.”

“Ania ti kayatyo a sawen, anti…?”

“Maibugasan iti Umuna a Surat ni San Pedro 1:3-5, ti kinaadda ti namnama, sibibiag a namnama. Ket iti bersikulo 6-7, maibugasan met ti panagsagaba ken pannakasuot. Ta mabasa a kastoy: ‘Agrag-okayo iti daytoy, nupay masapul nga aglidaykayo ita iti apagbiit gapu kadagiti nadumaduma a sagsagabaenyo. Nairanta dagitoy a pangpaneknek iti kinapudno ti pammatiyo. Uray pay ti balitok  madadael, magugoran iti apuy; ket ti pammatiyo a napatpateg ngem ti balitok, masapul met a masuot tapno makaibtur.’ Dayta ti mangipaneknek, Herbert, kaanakan. Ngem kas itay nakunakon, dumteng laeng dagitoy no ilukatmo dayta bagim iti kinapudno.”

Saan a makatimek ni Herbert. Nakadumog lattan. Ti bileg ti balikas ket mangrugin a sumagepsep iti isipna. Sinilnagan ti raya ti lawag ti  ti agsagsagaba a lalaki a nakadumog; iti aglawlaw, nagkansion ti panpandanggera ken umarikiak ti salaksak, idinto a  lalo a pimmunger ti yabayab ti angin.

“Dimo koma pabasolen ti Dios iti napait a napasamak iti pamiliam, ta awan mamaayna a maiyadayoka Kenkuana. Isu ti sibibiag a namnama, agsipud ta isu ti dalan, ti pudno ken ti biag.”

“Ania ngarud iti nasayaat nga aramidek, Anti…?”

“Adda iti bersikulo 6 ken 8 ti sungbat. Agrag-okayo iti di maiyebkas ken napno iti dayag a panagrag-o, ta no kastoy ti aramidem, maidayaw ti Dios. Mapapigsa ken mairayo met dagiti padam nga agsagsagaba.”

“Panagrag-o uray agsagsagaba? A kas kaniak?”

“Wen, kas kenka. Namnama, pammati ken ayat ti pakabuklan ti amin. Dagiti dadakkel a pundasion nga intay pagsadsadagan. Isu a kunaek manen, saan a rumbeng nga agagalka, ta saan met a nagagal ni Jesus uray pay idi nailansan iti krus. Ket no kayatmo a suroten, dika ngarud agagal iti naited kenka a pannakasuot ken panagsagaba.”

Immanges iti nauneg ni Herbert, sa kalpasanna, tinaliawna ti silulukat a tawa a sumsumrekan ti lawag ti init. Kasla kayatna a sukisoken ti nalibtawanna a kinapudno.

Napaisem ken nagtungtung-ed laeng ni Nana Iniang, timmakder, pinekkelna ti kannigid nga abaga ni Herbert ket nagin-inayaden a rimmuar. Ammon ti baket nga iti dayta nga iruruarna adda met rimmuar iti tangkal ket sinapulna ti nawaya – ti nawaywaya a panagbiag; ammona, a saan a baybay-an ti langit dagiti annakna.

Kalpasan ti makalawas, sinarungkaran manen ni Nana Iniang ti kaanakanna.

“Herbert, dimo sakiten ti nasapa a panaginana dagiti agiinam ta pagayatan ti Dios dayta. Nalabit a dina kayat pay a mamulitanda iti basol. Nagasat dagiti kakasta nga immuna a naayaban ta saandan a masuot ken agsagaba. Maawatannak kadi, kaanakan?”

“Wen, Anti…”

“Mangabaruananka manen. Mangabaruanan iti inka panangawat ti kinapudno. Ta kas iti mabasa iti Juan 14:6, ‘Siak ti dalan, ti pudno ken ti biag…’ Nagasat dagiti agtungpal iti kinapudno ta mangrugida manen a magna kalpasan a nakariknada iti pannakaitikleb…”

Amin a Kristiano ket saan a mailaksid iti pannubok, panagsagaba wenno pannakasuot. Nagasat dagiti makaibtur ta isuda ti agikut iti natibker a pammati.#