No nadagsen unayen ti bakbaklayen

ADU dagiti saan a makaibtur nga agsagaba – lalo la unay no simmango dagiti ipatpategda iti biag wenno kameng/kamkameng ti pamilia iti nakana a pagteng. Paidukemda iti saplit ti dalluyon ti biag. No dadduma, karamanen  ti panagagal, danag, panagalimutengda, ken  panangilunodda. Gagangay ti panangpabasol ti tao iti padana a tao, a no saan a gapu kadakuada, awan koma ti nadagem a sagsagabaenna. No nadagsen unayen ti bakbaklayenna a sagsagabaen, saan a masasaan a di yebkas ti nakullaapan a tao ti pammabalawna iti Dios a Mannakabalin amin no apay nga agsagaba iti nakana idinto nga adu met dagiti rumbeng ken maitutop nga aglak-am iti pannusa, kas kadagiti nadangkok, awanan puso ken baribar ti bitukana a tattao. Apay nga isu ti agsagaba?

Dayta ti nadagsen a saludsod nga intay met warwaren ken ikkan iti biag ken ipaayan iti solusion babaen ti panangidatagtayo iti makaabbukay-lawag nga estoria a mangsirnaat ti nakullaapan a nakem.

Ta ti napudno a Kristiano, saanna nga ammo ti agagal ken mangbalusingsing wenno mangliklik iti naikari nga inna baklayen. Dagiti panagsagabana ket isuda dagiti krus iti biag a nasken a baklayenna agingga iti pantok ti kaipapanan. Binaklay ni Jesus ti basol toy lubong, nailansa iti krus, natay ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw.

No kayattayo met ti makaungar kalpasan ti nakana a panagsagaba, nasken ngarud a baklayentayo ti bukodtayo a krus ket surotentayo ni Jesus iti dana ti biag. Ngem no nagagalka, nagreklamo, nagpabasol wenno ania la ditan a negatibo a timmaud iti dayta nga isusurotmo, masurotam ngarud ti inka sursuroten? Ni Jesus nagagal kadi iti inna panangibaklay iti krus ken pannakailansa ken pannakatayna? Saan. Apay ngarud nga agagalka?

Bueno, gagayyem, adtoy ngarud ti pakasaritaan ti biag a nasubok…

NABARTEKEN ni Herbert. Ngem adda iti sibayna ni Jerson a kumparina nga uman-andingay kenkuana. Nadagsen ngamin unay ti sagsagabaen ni Herbert, ket dayta ti  pagbarbartekanna. Saanna a maaklon ti napasamak ti sibubukel a pamiliana.

Natay ti asawa ken annak ni Herbet gapu ta natnag iti nauneg a derraas ti naglugananda a mini-bus idi agawiddan manipud Baguio.

“Herbert, pards, isunan, adun ti nainummo nga arak. Amangan no ad-adda a makadakes iti salun-atmo…”

“Jerson, pards, kayatko a lemmesen ti lidayko babaen ti arak. Kayatko nga iliwliwag toy bagik. Nasakit, pards, nakasaksakit daytoy nga angaw ni gasat. Apay a siak pay, pards, ti pakapasamakan ti nakana a trahedia? Apay?”

“Saan a mapakpakadaan ti idadateng ti nakana a trahedia iti biag ti tao, pards.”

“Dagiti dua nga annakko, ti asawak, naggigiddanda a natay,  Nasakit a panunoten, Jerson, pards. Diak maaklon ti napasamak, saan!”

“Talaga a kasta ti biag, pards, ngem kastay kunadan, adda  umun-una a matay, adda  maud-udi. Nagasgasat dagiti immuna ta saandan a marikna ti panagsagaba.”

“Nasakit, pards, natayda la ket aminen a kameng ti pamiliak. Agmaymaysaakon. Apay a kastoy ti napasamak? Saanak met a managbasol ti kunak. Nagbalinak a napudno a Kristiano. Natudioak. Nagbalinak a napudno nga ama, ngem awanen ti serserbina ti amin. Awanen dagiti pangisagutak ti amin. Awanen dagiti ipatpategko iti biag. Awandan… Saan a nalinteg ti Dios!”

Napatilmon ni Jerson. Dina ammo ti aramidenna, ngem maasian la unay iti kasasaad ti kumparina.

“H-herbert, pards, dimo kunaen a babalawem ti Dios…”

“Babalawek! Wen, ta apay nga intulokna a mapasamak daytoy iti biagko?”

Ad-addan ti panangitangad ni Herbert ti arak. Kasla danum laengen nga agayus iti karabukobna ti makaulaw nga arak. Lemmesennan ti bagina!

Kasla adda himmigante a bato a nangsullat iti karabukob ni Jerson. Saanen a makatimek, a kasla ketdin immatras dagiti balikas tapno maiyebkasda koma. Nadagsen unay ti riknana  a nagpakada ken Herbert.

(Adda tuloyna)