NUTRITION CORNER: Makatulong dagiti Vitamin D supplements

Segun dagiti panagadal, ti kinakurang ti Vitamin D iti bagi ket mangitunda  iti nangatngato a risgo ti cancer, multiples sclerosis, diabetes ken high blood pressure.  Natural a makita daytoy a bitamina kadagiti namanteka nga ikan. Ngem masansan a naikkanen ti gatas ken breakfast cereals iti fortified a Vitamin D.

Makatulong ti supplements ti Vitamin D no panawen ti winter wenno no saan a kayat ti mainitan.  Masapul pay dagiti tao nga agtomar iti calcium supplements tapno malapdan ti osteoporosis.

Dua a kita ti Vitamin D supplements: ti D2 wenno ergocalciferol ken ti D3 wenno cholecalciferol. Dagitoy a supplements ket ipangatoda ti maiduldulin a Vitamin D iti bagi.

Kabayatanna, ti panagtomar ti sobra a Vitamin D supplements ket agresulta ti pannakasabidong wenno tay kunada a ‚ÄúVitamin D toxicity.‚ÄĚ Isu a 25mcg ti kada aldaw para maladaga ken 50 mcg kada aldaw para ti 12 bulan agpangato.¬† Saan a maala ti vitamin toxicity manipud iti pannaikainit ti kudil.#