NUTRITION CORNER: Nasayaat a makan panglapped iti panateng, trangkaso

Makan, saan a tableta a bitamina.  Daytoy ti nasaysayaat nga ipaunegtayo tapno mapengdan dagiti sakit ket agtalinaed ti napintas a salun-attayo.

Segun kadagiti panagsukisok, ti makan ti nabilbileg a pangsaluad ti tao iti bagina tapno malapdan ti panagsakitna. Maala kano ngamin ti sibubukel a pakete ti nutrision manipud kadagiti makan, segun ken ni Dr. Lisa Hark, RD, director ti Nutrition Educational and Prevention Program ti University of Pennsylvania School of Medicine.

Ti maysa a bukel ti orange ket nasaysayaat ngem ti tableta ti vitamin C ta mangted pay ti orange kadagiti dadduma a nutrients kas ti magnesium, potassium, folate, vitamin B6 ken ti antioxidant flavonoids.  Saan nga ipakita dagiti panagsukisok a tumulong ti panagtomar iti vitamin C a manglapped iti panateng wenno trangkaso. Ngem ammotayo a ti pannangan kadagiti presko a prutas ken nateng a nangato iti vitamin C ket papigsaenna ti immune system.

Ti ngamin immune system ti mangsaluad ti bagi manipud iti viral infections ket dakkel ti epekto dagiti makan iti abilidad ti immune system a manglaban iti panateng ken trangkaso. Adda pay ngamin vitamins A ken E ken flavonoids dagiti prutas ken nateng isu a napigpigsada a manglaban iti panateng ken trangkaso. Kasapulan ti lima (5) a servings ti prutas ken nateng iti inaldaw tapno agtalinaed a nasalun-at ti immune system.#