NUTRITION CORNER: Nasayaat a nutrision kasapulan unay iti panagsakit

Ad-adda a kasapulan unay ti nasayaat a nutrision no tiempo ti panagsakit. Kas kuna ti maysa a doktor, kasapulan latta a mangan agingga iti kabaelan. Masapul nga ipokus ti tallo met la a pannangan iti maysa nga aldaw. Iraman nga ipauneg ti adu a nateng ken prutas.  Kasapulan a makaala iti adu nga enerhia manipud kadagiti makan no kasta a tiempo ti panagsakit ken no agpapaungar ti nagsakit.

Uray man pay no saan a mabannog iti tiempo ti panagsakit kasapulan latta ti nasayaat a nutrision agsipud ta agpapaimbag dayta bagi.

Ti panaginum iti tubbog ti prutas ken danum ket importante unay no tiempo ti panagsakit. Saan laeng a tapno malapdan ti dehydration wenno panagmaga ti bagi no di pay ket dagiti bitamina ken mineral nga aggapu kadagitoy ti mangpapigsa iti immune system. Ti tubbog ti prutas ket ikkanna iti sabali a raman ken nanam ti danum. Importante daytoy tapno kanayon latta nga uminum ti adda sakitna ta maguyugoy ti panagramanna.  Iti kastoy, dardaras a  maisubli met laeng ti napintas a salun-at ket umno a panagandar dagiti nadumaduma a parte ti bagi.#