NUTRITION CORNER: Panagdieta, saan a para agtutubo nga atleta

Kasapulan dagiti agtutubo nga atleta ti extra nga enerhia isu a saan a mabalin nga agdietada.  Masapul ketdi a mangan kadagiti nagduduma a makan saan laeng a carbohydrate foods.

Maysa laeng ti carbohydrate kadagiti adu a makan a masapul ti maysa nga atleta kangrunaan no agtutubo daytoy ta madama ti panagdakkelna. Kasapulanna ti bitamina, minerals, protina ken fats tapno maaddaan iti umno a salun-at ken bagi.

Ti calcium ket tumulong a mangaramid iti napigsa a tulang a pagdepdependeran ti atleta. Kasta met ti iron a mangbagkat iti oxygen kadagiti muscles.  Kaadduan kadagiti agtutubo ti saan a mangipapauneg iti umno a kinaadu dagitoy a minerals. Kangrunaan dagiti teen athletes gapu ta ad-adu ti masapulda agitator a minerals ngem dagiti padada nga agtutubo.  Tapno makaala iti iron, mangan iti lean red meats, karne nga awan ti adu unay a tabana, kasta met iti naberde a bulbulong, ken iron-fortified cereals.

Ti calcium ket kasapulan unay a pangsaluad kontra iti stress fractures. Maala daytoy kadagiti dairy foods kas ti low-fat milk, yogurt ken cheese. Kasapulan pay dagiti dadduma a bitamina ken minerals tapno maaddaan iti umno nga enerhia ken pigsa tapno saan nga agsakit.  Ti pannangan iti balanse a makan, karaman ti nagduduma a prutas ken nateng ket mangted iti bitamina ken minerals a masapul para ti nasayaat a salun-at ken sports performance.