NUTRITION CORNER: Protina para ti natibker a bagi iti sports

Iti Estados Unidos ken dadduma a pagilian, masansan a maus-usar a bodybuilding supplement ti protein milkshakes a naaramid manipud ti protein powder ken gatas .

Importante ti protina a parte ti kada seliula ti bagi. Naaramid iti protina dagiti buok ken kuko.  Us-usaren ti bagi ti protina nga agaramid ken mangtarimaan kadagiti tissues. Mausar pay a pagaramid kadagiti hormones ken dadduma a kemikal iti bagi. Importante pay nga agaramid iti tulang, laslasag wenno muscles, cartillage, kudil ken dara.

Adda dagiti panagadal a mangibagbaga a masapul ti panagipauneg iti 2.2 g/kg a protina para kadagiti naikappeng iti competitive wenno intense recreational sports a kayatna a maaddaan ti lean body mass ngem dina kayat ti dumagsen.  Segun iti 2005 Recommended Dietary Allowances (RDA) a nakapokus kadagiti  nataengan, masapul ti 0.8-1 gram ti protina per kilogram ti kinadagsen (BMI formula).     Nupay kasta, agdidiperensia ti kaadu ti kasapulan ti bagi gapu ta agduduma met ti pakasapulan ti protina iti bagi.

Dandani amin a karne kas ti manok ket addaan ti essential amino acids a masapul ti tao.  Ti protina ket aggapu iti karne, tofu ken dadduma a produkto ti soy, itlog, bukbukel ken dairy products kas ti gatas ken keso.  Ti sobra nga amino acids manipud protina ket agbalin a glucose ket mausar a fuel babaen ti gloconeogenesis.  Maibelleng dagiti nagbati nga amino acids.#