NUTRITION CORNER: TI NUTRISION KEN TI IRTENG

Ti saan a nasayaat a nutrision ket resulta ti saan a nasayaat nga estilo ti panagbiag a pakaigapuan metten ti nalaka a pannakarikna iti makunkuna nga stress wenno irteng iti panunot ken ti bagi ti maysa a tao.  Daytoy ti insurat dagiti agsuksukisok maipanggep iti nutrision ken kinairteng.

No kanayon a makarikna iti stress ti maysa a tao, madadael ti salun-atna ket rumsua dagiti nadumaduma a sakitna a pakaigapuan ti nadaras a pannakaidalitna iti sakit wenno ipupusay. Ngarud, masapul a mangipauneg kadagiti nasustansia a makan a nabaknang iti bitamina, minerals ken dadduma pay nga elemento tapno agandar a husto dagiti nadumaduma a sistema ti bagina.

Ti central nervous system ket maaddaan iti risgo ti salun-at ti panunot. Maaddaan iti limitado a panaggiling ken pannakarunot ti makan iti digestive system. Madadael met ti immune system ken dadduma a parte ti bagi.

Ipangato ti saan a napintas a panagandar ti central nervous ken immune systems ti risgo ti inpeksion, atake dagiti virus ken panateng.

Tapno makontra ti bagi ti stress, laglagipen a kanayon nga ited ti eksakto a kasapulanna ken iti tiempo a masapulna dagitoy.  Ngem nagrigat ta ditayo dengdenggen ti masapul ti bagi. No malpas ti trabaho, kayattayo ti agrelax ket ditayon panunoten ti kasapulan ti bagitayo. Ngem lagipentayo a no agrigat ti bagi saan a ma-develop ti espiritu. Isu a kasapulan nga itedtayo ti husto a nutrision ti bagi tapno nasalun-at ken naragsaktayo ken adayotayo iti irteng.#