Online raffle angayen Vigan City para kampaniana iti New7Wonders Cities of the World

VIGAN CITY – Plano dagiti agtuturay ditoy ti panangangayda iti online raffle tapno mapapigsa pay ti kampaniana a maibutos iti New7Wonders Cities of the World.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a maysa nga estratehia ti Vigan City ti panangangayna iti online raffle tapno maguyugoy dagiti tattao nga agbutos para iti pannakairaman daytoy siudad a maysa iti New7Wonders of the World nga addan iti penultimate stages.

Kinuna ti mayora a planoda nga iyussuat ti online raffle apaman a lumsot ti Vigan City a maysa kadagti 14 finalists para iti New7Wonders Cities of the World a maiwaragawagto inton Oktubre 7.
Manipud iti 14 finalists, maiwaragawagto dagiti pito a siudad a mairaman iti New7Wonders Cities of the World.

Kabayatanna, agtultuloy nga umad-adu dagiti sumuporta iti Vigan City a mairaman a mabutosan para iti New7Wonders of the World babaen iti napingpinget pay a kampania dagiti agtuturay iti siudad.

Para iti online voting, bisitaenyo ti http://www.n7w.com/cities/en; iklik ken pilienyo ti Vigan ken 6 a sabali pay a siudad. Para iti text voting, Text Vigan to 29290777.#