Operation Baklas, naisayangkat

CAOAYAN, Ilocos Sur – Nagkinnamayyet ti Commission on Elections ken ti kapolisan ditoy a nagikkat kadagiti campaign posters a naikabil kadagiti saan nga indesignar ti poll body a mayannatop a lugar a pakaikabilanda.

Segun iti hepe ti polis ditoy, agtultuloy nga isayangkatda ti Operation Baklas kadagiti campaign posters a naikabil kadagiti saan a designated areas.

Segun ken ni Police Inspector Jorex Urbano, ipatpatungpalda laeng ti pammilin manipud iti Comelec a mangipakat iti Operation Baklas kadagiti campaign posters a naikabil iti saan a maiyannatop a lugar.

Naammuan ti Tawid a napan nagikkat dagiti polis kadagiti campaign posters kadagiti nadumaduma a barangay ditoy nga ili kas panagtungpal iti pammilin ti Comelec.#