Operation Balaong, naiwayat

CAOAYAN, Ilocos Sur – Nangisayangkat  idi parbangon ti Oktubre 13 iti operasion ti kapolisan ditoy, kaduana ti municipal livestock officer ti Department of Agriculture, ken ti barangay captain ti Pandan para iti pannakawaya ti Mestizo river kadagiti illegal a pagkalap.

Inwayat ti police station nga indauluan ni PSI Edmar P. Quiton, hepe ti polis, Oswaldo Tongson, municipal livestock officer ti DA, ken Pandan Barangay Captain John Soberano ti Operation Balaong tapno maikkat dagiti illegal a kalap, nangruna ti balaong, a naiwayat iti Mestizo River.

Sangapulo ket uppat a balaong ti kinumpiska dagiti polis iti nasao nga operasion. Nupay kasta, saan a nainaganan dagiti nangipakat kadagiti balaong iti karayan.

Adda gannuat ni Mayor Germie Singson-Goulart a mangurnos kadagiti naipakat a kalap iti Mestizo River kas paset ti panangidur-asna iti turismo ditoy nga ili.#