OPINION: Wen, kabaelan ti panagbalbaliw

Kalpasan ti agarup makabulan nga innak isasarungkar ken panagpidut kadagiti maregmeg ti lagip idiay Narvacan, sigagagarak a nangammo iti mapaspasamak nangruna iti lukong ti panagsuratan.

Sadiay ngamin napanak, awan ti accessko kadagiti mapaspasamak, ket no adda man, kadagiti gagayyem laeng ti pakadamagak. Kasta met nga adda gagarak a napateg sadiay a nasken a sanguek iti inaldaw. Isu a naipaigid pay nga umuna wenno naipasuli dagiti mapaspasamak. Saanko nga inikkan ti essem ken gagar.

Ti panagbalbaliw ti liderato ti GUMIL ti kaunaan a nakatugkik iti imatangko.

Sipud pay idi agsursuratak, am-ammokon ti inalat ken karisma ni Mrs. Elizabeth Madarang-Raquel a kabarbaro a mangidaulo. Ket namnamaek nga iti babaen ti lideratona, mapasubli manen ti nailibay a karisma ken ganaygay ti gunglo. Ta saan a mailibak nga inapunan ti rikki ken dismaya ti gunglo a sinallukoban ti panagtitinnallikud.

Ngem itoy a gundaway, iti liderato ni Mrs. Raquel, namnamaek, dakkel la unay ti namnamak iti isusubli ti ganaygay ti gunglo. Ammok, sipapasnekak a mangibaga, nga iti lideratona, awan ti bukot nga aggandat a tumallikud wenno kumayakay, no di ket maited kenkuana ti respeto ken talek, ti namnama a tumakder manen ti regget ken ganaygay.

Respetado, awanan ti duadua, ni Mrs. Raquel iti dua nga organisasion dagiti mannurat, ti GUMIL ken TMI. Wen a, ta no adda miting ken konbension ket adda isuna a mangibalballaet ti pintas, linak ken kappia. Iti napalabas a kombension ti TMI, adda isuna, uray no opisial ti GUMIL. Iti daytoy a banag, nailukat iti mata dagiti mannurat iti kinaadda ti panagkaykaysa.

Adda panagkaykaysa. Adda panagmaymaysa ti amin. Nagdakkelan a gagem, nga adda dur-asan ti pluma.

Nasged a panagbalbaliw ti masapul a sanguen ti kabarbaro a liderato. Masapul ti umiso a tignay ken langen ti amin, kameng man ken saan. Nasken ti patas a trato ken balanse a gagem tapno masalaan a naimbag dagiti pagrebbengan a naipakumit.

Awan ti duadua, adda latta timpuyog iti laksid ti kinaaddan dagiti agdadata nga organisasion. Ngem saan nga isisina ti panangbuangay iti sabali nga organisasion, no di ket panangbuangay iti sabali a takder a maitutop iti addang ken panagem nga umiso iti rikna ken padas, nga umiso iti prinsipio, kapanunotan ken alagaden iti kaibatogan nga init.

Dayta respeto nga ited iti liderato ket nauyos manipud iti umiso nga aramid. Ta manipud idi am-ammokon, nakitak ti potensial nga akemna para iti dur-asan. Nakitak ti di nagbaliw nga akemna iti laksid ti panagbalbaliw ti taray ti aglawlaw. Nakitak a di man la naginiin ti isemna uray idi naguduan ti nabayag a sappuyot.

Ta ania ngamin aya ti makuna a lider? Ta ania ngamin aya ti maala iti panangidaulo iti maysa a timpuyog wenno organisasion?

Kadakami, kaapiring ti panagbalin a lider ti respeto. Kas indibidual. Nawaya nga umawat ken mangtingiting kadagiti amin a banag a dumteng. Nawaya nga agtignay iti amin a suli. Nawaya nga agdakiwas nga awan ti pakapiltakanna. Gayyem ken am-ammo ti amin, saan nga iti naganna, no di ket kas isu a rinespesto. Rinespeto nga ammona nga isubli wenno ad-adu pay ti masagrap kenkuana nga imbag.

Manipud idi nagkainteres datao iti panagsuratan, pinaliiwtayo dagiti nagbalin a lider dagiti gunglo ni mannurat nga Ilokano. Napaliiwtayo no asino ti tumakder a mangiburay iti inumen ken asino ti mangbuggo iti ulo wenno sakana.

Positibo dagiti napaliiwtayo ken ni Mrs. Raquel isu a suportaranmi ti lideratona. Mangnamnamakami a makitami manen ti sapsapulenmi nga awanan-duadua a garatigit ken isem.

Ken ni Mrs. Raquel ken dagiti kakaduana iti liderato, addakam, apo, iti likudanyo.

Agbiag ti GUML! Agbiag ti TMI! Agbiag dagiti mannurat!#