Nainget a pannakaipakat ti GCQ

Nainget a pannakaipakat ti GCQ

NASKEN ti agtultuloy a nainget a pannakaipakat dagiti nayetnag a pagannurotan kabayatan ti pannakaipakat ti General Community Quarantine (GCQ) kadagiti probinsia ken siudad a maibilangen a “low – moderate risk areas” wenno nababan ti peggad… Read more »