Dagiti daniw taraon (Maudi a paset)

Dagiti daniw taraon (Maudi a paset)

Adtoy ti ehemplo ti daniwtayo a naipablaak iti Bannawag, Enero 29, 2001, kaw-identayo laengen ti maudi a pasetna: No agburbureken danum panagkinnaawatan,/ Lumuknengto metten karnet’ awis/ A pananggaot’ maikapito a sakramento/ Tapno mapiritan iti asin/… Read more »