Category: Sinursuran - Tawid News Magazine
SINURSURAN: Makadapigak sa…

SINURSURAN: Makadapigak sa…

IMMULIMEKEN ti aglawlaw. Awanen dagiti agsasallupang a jingle dagiti kandidato. Saan itan a mariribuk dagiti umili iti ariwawa nga iririaw dagiti managkari. Makaturog met laengen a naimbag ti tunggal maysa. Ta nalpasen ti basingkawel. Nagtimeken… Read more »

SINURSURAN: Kinaina

SINURSURAN: Kinaina

ADDA pay laeng iti ICU (Intensive care Unit) ti maysa a maladaga a nakitada itay nabiit a basta lattan naibati iti sikigan ti maysa a pasdek. Masaludsod la ngarud no apay a kasta lattan ti… Read more »

SINURSURAN: Ti kayaw ti kalgaw

SINURSURAN: Ti kayaw ti kalgaw

KALGAW manen. Nakadagdagaang ti aglawlaw. Gapu itoy, adu dagiti agtantanabutob. Makapamuriot ti agkutikuti no kabarana. Makapisti kano ti pudotna. Nga agpayso met. Imballaag ti Departamento ti Salun-at ti panagannad ita a panawen ti kalgaw. Masapul… Read more »

SINURSURAN: Danum!

SINURSURAN: Danum!

AGKURKURANG ti danum! Kinapudno daytoy a mangparparigat ita kadagiti kailian iti Kamaynilaan. Agsasanggalan dagiti nagubuay a problema. Adda dita a ngimminan dagiti dram, timba ken plastik a mabalin a pagurnongan iti danum. Agaapa dagiti kailian… Read more »