Opisina dagiti aktibista iti Vigan nailukat para iti voluntary inspection

VIGAN CITY — Inlukat ti Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) – Ilocos ti opisinada iti daytoy a siudad para iti inspeksion dagiti lokal nga opisial ken kameng ti Commission on Human Rights (CHR) Region 1 idi Biernes, Disiembre 6.

Indauloan ni Kagawad Timoteo Sajonia, kaduana ti mangidadaulo dagiti tanod ti barangay, ti panangisayangkat iti boluntario a panangsukimat iti opisina ti Bayan Ilocos a masarakan iti Gov. A. Reyes Street, Barangay VIII, Siudad ti Vigan. Inrepresentar met da Alexander Bandolin ken Paul Angelo Bacurnay ti CHR-1, a karaman a nangisayangkat iti inspeksion.

“Segun iti panangisayangkatmi ti search, apo, ket awan met ti aniaman a nakitami nga armas,” kuna ni Sajonia.

Impeksa met ti kagawad ti panangapresiarna iti panangilukat ti grupo iti opisinada para iti inspeksion tapno makita ken maam-ammoda isuda dagiti lokal nga opisial.

“Sisasagana ti intero a barangaymi apo nga umay umarayat no adda man kasapulanda ken mangpaneknek iti kinataoda,” innayon ni Sajonia.

Kinannunungan met dagiti imbestigador a naggapu iti CHR-1 ti imbaga dagiti opisial.

“So far awan ti nakitami nga illegal a banag wenno aniaman a maikaniwas iti linteg iti inaramid tayo a voluntary search,” kuna ni Bandolin.

Kinunana a ti lugar ket nalawag nga opisina ti maysa a lehitimo nga organisasion a mangipatpatungpal iti legal nga aktibidad.

“Nakitami nga awan ti iduldulin daytoy a grupo nga aniaman nga illegal. Kasta met nga awan ti aniaman nga ebidensia a mausar kaniada,” innayon ti imbestigador ti CHR.

Inrakurakna nga banbantayan ti CHR Region 1 dagiti situasion tapno maliklikan dagiti illegal search babaen dagiti polis wenno militar.

Imbingay met ti pangulo ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) a ni Antonino Pugyao ti gapu no apay nga inimbitaranda dagiti nasao nga opisial tapno isayangkat ti inspeksion.

“Ti primary objectivemi ket tapno paneknekanmi a daytoy nga opisina ket legal ken awan ti ilemlemmengmi nga armas, awan ilemlemmengmi a
droga, wenno aniaman nga illegal a banag,” kunana.

Ti Stop Exploitation ket kameng ti Bayan Ilocos, karaman ti Ilocos Human Rights Alliance (IHRA), Anakbayan Ilocos, ken dadduma pay a sektoral nga organisasion.

Segun kenkuana, madanaganda a mapasamak ditoy Vigan dagiti illegal raid ken panagaresto a napasamak idiay Negros Occidental ken Manila idi napalabas a bulan.

“Amakenmi la unay apo a mapasamak ti kasdiay isu a nagkaykaysakami nga ipasukimatmi daytoy opisina ken ipakaammomi kadagiti opisial nga adda kami ditoy ken silulukatkami no adda kayatda nga ammoen maipanggep iti trabahomi,” kinuna.

“Napintas ta naisayangkat daytoy voluntary search iti opisina ket sapay koma daytoy a napasamak ket saan a pagbalinen a rason ti AFP tapno ad-adda manen a mang-harass kadagiti kamengmi kangrunaan dagiti lider nga immay itatta,” innayonna.

Numanpay kasta, inaklonna a saan a garantia ti naisayangkat nga inspeksion tapno saan a serreken dagiti polis ken militar ti opisina.

“Iti panangipatungpalda ti Executive Order 70, ekspektarenmi a kumarkaro pay ti ipaay ti gobierno a ranggas kadagiti oposision ken aktibista,” pananggibus ni Pugyao. ●