Ordinansa mainaig marginalized farmers, fishermen, di naaprobaran

VIGAN CITY- Saan nga inaprobaran ti konseho ditoy ti draft ordinance a mangituding iti maysa nga aldaw a panaglako dagiti marginalized a mannalon ken mangngalap iti tiendaan publiko ditoy.

Babaen ti butos a 7-3, saan nga inaprobaran ti konseho ti nasao nga ordinansa agsipud ta kunada nga awan ti marginalized a mannalon ken mangngalap ditoy siudad.

Kangrunaan a nagbatayan dagiti konsehal iti panagbutosda ti report ni OIC Agricultural Officer Dr. Liborio Arca nga awan ti marginalized a mannalon ken mangngalap ditoy ket no adda man, tartarabayen ida ti gobierno ti siudad.#