Ordinansa mangiparit pannakaikabil nagan ti opisial iti lugan a kukua gobierno, naaprobaran

SINAIT, Ilocos Sur – Inaprobaran ti sangguniang bayan ti ordinansa a mangiparit iti pannakaikabil ti nagan dagiti opisial kadagiti lugan a kukua ti gobierno ditoy.

Segun iti nasao nga ordinansa, mailaksid ditoy no ti opisial a nangidonar iti lugan ket kayatna a maikabil ti naganna.

Mapatawan iti suspension ti asinoman nga opisial a mangsalungasing iti nasao nga ordinansa, sagudayen pay ti ordinansa a pinutar ni Konsehal Aluit Dayoan.#