Organic trading post, nainagurar

CERVANTES, Ilocos Sur – Nainagurar ti maysa a trading post para kadagiti organiko a produkto ditoy nga ili itay nabiit.

Segun ken ni Provincial Agriculture Officer Teofilo Quintal, dagiti produkto nga organiko ti ili a Cervantes ken kabangibangna nga il-ili a pakaibilangan ti Quirino ken Suyo ti mailako iti daytoy a trading post a kas dagiti natnateng, bagas, root crops a kas iti kamote, kamangeg, gabi ken dadduma pay a produkto a saan a naispreyan iti kemikal ken naganaganan iti komersial nga abono.

Kinuna ni Quintal a premium price dagiti  organic products ket nanginnginada no maikumparada kadagiti non-organic products.

Maibilang a summer capital ti Ilocos Sur, umad-adun dagiti turista nga agpaspasiar iti Cervantes gapu ta addaan iti klima a kaarngi ti Baguio City ken ditoy ti pakasarakan dagiti historical and beauty spots a pakaibilangan ti Bessang Pass, Gambang Falls, Yamashita Cave ken ti “kaatiddogan a rangtay iti Pilipinas”, ti Aluling Bridge.#