Outreach program, naisayangkat

SALCEDO, Ilocos Sur – Bags, suplay ken uniporme iti pagadalan, nadumaduma nga agas, grocery items, luplupot ken kalendario ti naiwaras kadagiti bumarangay iti Barangay Madarang ditoy nga ili itay nabiit iti babaen ti outreach program ti DZTP Radio Tirad Pass, Citizen Involvement and Services, ken UNP-Candon.

Indauluan da Station Manager Arlon Serdenia, CIS coordinator Maricon Espejo ken Dr. Jaime Raras ti nakurang 50 a volunteers a pakairamanan ti DZTP staff, CIS members ken estudiante ti UNP-Candon daytoy maika-12 nga outreach program a naipaay kadagiti naginget a lugar iti maikadua a distrito iti Ilocos Sur.

Naggapu dagiti naiwaras kadagiti agdengdengngeg iti nasao a radio, mangsupsuporta nga organisasion ken kangrunaanna ken ni Gov. Deogracias Victor Savellano.#