P1.9-M nailatang para cash for work

SAN JUAN, Ilocos Sur – Agdagup iti P1.9 million ti pondo a nailatang para iti cash for work dagiti marigrigat nga agindeg ditoy nga ili.

Kinuna ni Municipal Social Welfare and Development Criselda Navarro, prioridad a pakaipaayan ti pondo dagiti marigrigat ken awanan panggedan nga agindeg ditoy nga ili nga agtrabaho kadagiti infrastructura a dinadael ti napalabas a bagyo ken kalamidad.

Agdagup iti 1,000 nga agindeg ditoy nga ili ti manamnama a mabenepiaran iti daytoy cash for work ti DSWD.

Kinuna ni Navarro nga agsueldo dagiti maala a trabahador iti P190.00 iti inaldaw.#