P10-M manamnama a maruk-atan iti Vigan City para iti organic farming

VIGAN CITY – Inaprobaran ti sangguniang panlungsod ditoy ti maysa a resolusion a mangited iti bileg iti mayor ditoy a makitulag iti Department of Agriculture para iti pannakaruk-at ti pundo para iti programa ti organic farming iti siudad.

Manamnama a maruk-atan ti P10 million a pondo manipud iti DA para iti pannakaipatungpal ti organic farming ditoy siudad.

Inaprobaran ti sangguniang panlungsod iti maikatlo ken pinal a pannakaibasana ti resolusion nga indatag ni Konsehal Loreto Quibilan, chairman ti committee on agriculture, a mangited ken ni Mayor Eva Marie S. Medina iti bileg a sumrek iti memorandum of agreement para iti pannakaruk-at iti nasao a pondo para iti pannakaimplementar ti organic farming ditoy siudad.

Kinuna ni Quibilan a babaen ti organic farming, maipabassit ti pannakadadael ti aglawlaw agsipud ta agsubli dagiti mannalon iti basic a panagtalon a saandan nga agaramat kadagiti komersial nga abuno ken insektisidio.#