P10-M, nakiddaw para seawall

VIGAN City – Maysa a resolusion ti inyendorso ni Konsehal Maximo Alves iti session ti Sangguniang Panlungsod ditoy itay Hulio 30 tapno maileppas iti kabiitan a tiempo ti seawall iti Barangay Mindoro ditoy.

Babaen ti nasao a resolusion, nakiddaw  ken ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano ken Congressman Ronald Singson ti pinansial a tulong para iti pannakaileppas ti seawall.

Kinuna ni Alves a kasapulan a maileppas ti seawall iti kasapaan a gundaway ta no dumawel ti baybay ken no adda dumteng a kalamidad, in-inut a madadael dagiti residential areas, kataltalonan iti Barangay Mindoro idinto a maapektaran ti Playa de Oro a manmaneharen ti city government.

Narba ti naipatakder a seawall ditoy gapu iti simmangbay a bagyo idi napalabas a tawen.

Ngem agsipud ta awan ti nakalanad a gatad, kinuna ni Konsehal Benjo Verzosa, chair ti committee on rules, a masapul a mailanad iti resolusion ti ispesipiko a gatad a makiddaw tapno adda pagpanunotan dagiti pakaituronganna. Banag a napag-aanamongan a makiddaw ti sag-P5 milion kada Singson ken Savellano para iti seawall.

Kinuna ni Alves a 126 metro laeng ti pakaitrabahuan ti nasao a gatad.

Inaprobaran ti konseho ti resolusion iti maikadua ken pinal a pannakaibasana.  (Nemia Icari)