P100-M nailatang para pannakapasayaat ti tiendaan publiko ti Baguio City

BAGUIO CITY – Kinuna ti mayor a nailatang ti P100 milion a pakpakauna a pondo para iti pannakapasayaat ti tiendaan ditoy.

Kinuna ni Bautista a naggapu ti P100 milion manipud iti sobra ti budget idi 2007 ket saan a kasapulan nga umutang ti gobierno ti siudad para iti nasao a gannuat.

Kinuna ni City Mayor Reinaldo Bautista nga adda pannuporta dagiti amin nga estakeholders iti total a pannakapasayaat ti tiendaan ti siudad a marugian iti mabiit babaen ti pannakasukat ti pasdek a naggianan ti dry goods sections a napuoran itay nabiit.

Agdagup iti 56 nga stall owners ti napadisi iti uram idi Abril 11 a nangrugi iti alas 4:20 iti parbangon ken sa laeng nakontrol dagiti bumbero kalpasan ti maysa nga oras.

Mapattapatta a P3 milion ti pateg dagiti dimmapo a tagilako ken sanikua iti pannakauram ti dry goods sections.

Panggep pay ti city government a marenobar ti Rillera building ken manayonan iti sabali pay a kadsaaran ngem in-inut pay laeng agsipud ta adda pending a kaso a sangsanguen ti tiendaan publiko.

Kinuna ti mayor a naaddaan iti sobra ti budget agsipud iti nasayaat a performance ti lokal nga ekonomia a nagtungpal iti ad-adu a koleksion nga agdagup iti P1 bilion.

Kanaig daytoy, nangilatang pay ti city government iti P35 milion para iti pannakagatang ti maysa a dump truck, P8 milion para iti pannakagatang kadagiti patrol cars para kadagiti polis.