P24.3-M nailatang para nadumaduma a proyekto

CABUGAO, Ilocos Sur – Agtultuloy dagiti parabur nga ipapaay ti RA 7171 ditoy probinsia a pakairamanan daytoy nga ili.

Naammuan ti Tawid News Magasin nga agdagup iti P24.3 million manipud iti pondo ti RA 7171 ti nailatang itay nabiit para kadagiti nadumaduma a proyekto ti gobierno munisipal ditoy nga ili.

Karaman ditoy ti P16.5 million a nailatang para kadagiti proyekto inprastruktura kas iti farm to market roads, covered canals, pannakasimpa ti Ecology Center, pannakaipatakder dagiti barangay halls, ken outdoor playgrounds.

Agdagup iti P5.6 million ti nailatang para kadagiti magatang nga uppat a pick-up, buck hoe, ambulansia ken maysa a van nga agpateg iti P1.7 million nga aramaten dagiti nadumaduma nga opisina.

Karaman pay a nailatangan ti pannakaikabit ti water lines a napunduan iti P700,000, ken P650,000 a maited a tulong pinansial para kadagiti kooperatiba ken dagiti NGO ditoy nga ili.#