P250,000 pondo, nakasagana para scholars ti LGU-Narvacan

NARVACAN, Ilocos Sur-  Nakasaganan ti pondo a maited kadagiti scholars ti local government unit ditoy.

Kinuna ni Gabriel Cachola, municipal administrator ditoy, a nangipatuloden ti Narvacenian Association of America iti P250,000 para kadagiti supsuportaranna a 25 nga scholars ti municipal government ditoy.

Naammuan a 15 ti dati nga scholars ket nanayonan iti 10 pay a sumrek iti kolehio iti daytoy a panagbabasa.

Iti laeng pagadalan ditoy Ilocos Sur ti pagbasaan dagitoy nga iskolar.#