P3.7-M a diversion dam, pasayakanna 80 ektaria a talon

STA. MARIA, Ilocos Sur – Kinuna ni Governor Deogracias Victor Savellano a dakkel ti maitulong ti diversion dam a naipasdek ditoy nga ili tapno maibangon ti industria ti tabako a pagtitinnulongan dagiti opisial ditoy a biagen.

“Sapay la koma ta rugi daytoy ti ad-adu pay a tulong nga ipaay ni Dr. Lucio Tan para iti probinsia. Kas kasukatna, ipanamnamami ti panangisuplaymi iti de-kalidad a tabako,” kinuna ti gobernador.

Pormal a nainagunaran ti agpateg iti P3.7 a milion a diversion dam nga indonar ni Dr. Lucio Tan iti Barangay Silag itoy nga ili idi Marso 22.

Mapasayakan ti nasao a proyekto ti aganay 80 nga ektaria ti kataltalonan iti Barangay  Silag, Pacang, Butir ken Cabaruan.

Segun met ken ni Cong. Eric Singson, kaunaan  daytoy nga irrigation project iti probinsia a pinunduan ti pribado a tao a dakkel  a itdenna a pagnam-ayan kadagiti uppat a barangay.

Kabayatanna, dinawat  ni Tan ti panangaywan koma dagiti agindeg iti intedna a proyekto tapno agpaut daytoy ken ad-adu ti agsagrap. Inanamaen ti nagidonar a mapasayaat daytoy ti agrikultura itoy a paset ti Ilocos Sur.

Binisita pay ti grupo ni Tan ti proyektoda iti Batac, Ilocos Norte ken iti La Union iti dayta met la nga aldaw. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)