P500,000 para tunggal barangay ti Sinait, mai-realign?

SINAIT, Ilocos Sur – Agpeggad a mapukaw ti naisangrat a pondo a pagbibingayan dagiti amin a  barangay ditoy nga ili manipud iti bingay daytoy a munisipio iti RA 7171.

Maysa a resolusion ti indatag ni Konsehal William Ines iti sangguniang bayan  itay nabiit a mangi-realign ti P22 million a naisangrat para iti equal sharing dagiti amin a barangay para iti pannakasimpa ti tiendaan publiko ditoy nga ili.

Maipalagip nga idi pay la napan a tawen a nailatang ti P22 million a pondo manipud iti bingay ti munisipio iti tobacco excise tax ket pagbibingayan dagiti amin a barangay ditoy nga ili.

Naituding nga umawat ti tunggal barangay iti sag-P500,000.00.

Naipaiman ti nasao a resolusion iti committee on finance and appropriation para iti naan-anay a pannakaadalna.#