P75,000 a koleksion, natakaw

VIGAN CITY – Naglakuan iti dua nga aldaw ti mapapati a natakaw iti balay ti salesman idi malem ti Abril 18.

Nagpulong iti polis ni Ryan San Jose Garcia, 36, naasawaan, residente iti Barangay Paoa, ditoy siudad, a natakaw ti dua nga aldaw a koleksion ti naglakuan ti kompaniada a Greatbev Incorporation a naikabil iti bulsa ti pantalonna nga insab-itna iti uneg ti kuartoda sakbay a napanda a sangapamilia nagsaramsam iti Vigan City Plaza idi agarup 5:00 ti malem ti Abril 18.

Naduktalan ni San Jose nga awanen ti P75,000.00 a koleksion a naikabil iti bulsa ti pantalonna idi sumangpetda iti balayda idi agarup 6:00 ti malem iti dayta met la a petsa.

Mapapati a nalipatan ni San Jose nga inkandado ti ridaw ti balayda idi rimmuarda ket ditoy ti simrekan ken rimmuaran ti di pay nabigbig a mannanakaw.#