P750,000 para irigasion, naaprobaran

CABUGAO, Ilocos Sur – Inaprobaran itay nabiit ni Mayor Eddie “Boi” Cobangbang ti pundo a P750,000 para iti pannakapasayaat ti irigasion ditoy nga ili.

Pinutar ni Konsehal Benedict Savellano, chairman ti committee on agriculture, ti resolusion a nangkiddaw iti mayor ti panangilatangna iti P750,000 para iti pasilidad ti irigasion nga agtaud iti pondo ti bingay ti munisipio manipud iti R.A. 7171.

Kinuna ni Cobangbang nga awan ti rason a dina aprobaran ti nasao a resolusion nga agpaay iti pagimbagan dagiti mannalon ti Cabgao agsipud ta rumbeng laeng nga agsubli kadakuada ti benepisio manipud iti R.A. 7171.#