PABORITO DAGITI TURISTA A PAGPASIARAN

PABORITO DAGITI TURISTA A PAGPASIARAN. Sipud pay nagbalin ti Vigan a New7Wonder City of the World, nagbalinen ti Heritage Village (ngato) a paborito dagiti turista a pagpasiaran iti rabii ta malaksid a masarakan ditoy dagiti daan a pagtaengan a naipatakder pay idi tiempo ti Kastila, nataratar dagiti souvenir shops a pakagatanganda iti pakalaglagipanda iti Vigan City ken naimas ti mangan iti luto ti Vigan iti igid ti kalsada. (Rinetrato ni Julie Beth Balite)