Packaging ti basi, suka, ice cream, mapasayaat

SAN ILDEFONSO, Ilocos Sur – Puntiria ti lokal a gobierno ditoy a pasayaaten ti packaging dagiti produktona a basi, suka ken ice cream tapno ad-adu pay ti maawis a gumatang.

Nalatak metten ti basi ken suka nga partuat ti Barangay Gungogong ken ti ice cream manipud iti marunggay, pinipig, ken karabasa nga aramid ti Barangay Bungro ngem kayat ni Mayor Christian Purisima a mapasayaat ti packaging dagitoy tapno ad-adu pay dagiti aggatang a turista ken sangsangaili.#