Pagadalan, natakawan

NARVACAN, Ilocos Sur – Welding machine, water pump, electric fan ken soft drinks ti tinakaw dagiti mannibrong iti canteen ti maysa a pagadalan ditoy nga ili idi rabii ti Hunio 18.

Kas maibatay iti blotter, maysa nga Ariel Cabello y Collo, 47, helper, ti nangireport iti polis a natakawan ti Narvacan North Central School a masarakan iti Limmansangan, Margaay, ditoy nga ili idi agsapa ti Hunio 19.

Mapapati a simrek dagiti mannanakaw ti school canteen babaen ti pananggettengda iti sim nga atep ket rimmuarda iti main door ti nasao met la a canteen.

Kukua ti maysa nga Alvin Estrada ti welding machine a nabati iti uneg ti canteen agsipud ta matartarimaan ti window grills daytoy.

Di pay ammo no asino dagiti nagtakaw iti school canteen.#