Pagadalan, natakawan

SANTIAGO, Ilocos Sur – Sabali manen a pagadalan ditoy ti natakawan itay nabiit.

Sinerrek dagiti di pay am-ammo a tattao canteen ti Dan-ar Community School ket kinasakas dagiti mannanakaw dagiti tagilako a tsitsiria, yakult ken dadduma pay nga agpateg iti nasurok a P500.

Nakastrek dagiti mannanakaw iti canteen babaen ti panangdadaelda iti padlock ti ridaw.#