Pagadalan, nauram

SAN JUAN, Ilocos Sur – Faulty wiring ti kitkitaen dagiti bumbero a nakagapu iti pannakauram ti maysa a pagadalan ditoy nga ili idi Abril 4.

Nupay kasta, kinuna ni Romulo Vitamog, prinsipal ti San Juan National High School, a posible nga adda nakulislisan a barut iti bobeda ti pagadalan a puon ti pannakauram ti tallo-kuarto a pagadalan a saan ketdi a faulty wiring.

Segun dagiti mamaestra, naduktalanda ti uram idi makitada ti napuskol nga asuk a rumrummuar iti bobeda ti pagadalan ket dagus nga intawagda iti Bureau of Fire Protection ken iti prinsipal.

Kinuna ni Vitamog a di masigurado dagiti mamaestrana ti nagtaudan ti uram ngem ti akindaya a kuarto ti mapapati a kapuskolan iti asuk.

Kinuna met ni Vitamog a maar-aramat ti napuoran a pasdek a kas temporary canteen, guidance ken storeroom a nakaikabilan ti makina a pagdait, generator ken lamlamisaan, idinto a pagklasklasean ti third year ti maysa a kuarto.

Iti pannakaisurat daytoy, awan pay ti resulta ti panagimbestiga dagiti bumbero no ania ti nakauraman ti nasao a pagadalan.#