Pagannurotan ti sumrek a polis, naidawat a mapalukayan

SAN FERNANDO CITY – Kiniddaw dagiti opisial ti gobierno probinsial iti Ilocos Sur a palukayan ti National Police Commission dagiti pagannurotan tapno makastrek a polis dagiti tubo iti upland municipalities.

Inruangan daytoy ni Bokal Robert Tudayan ken ni Police Chief Supt. Leopoldo Bataoil, PNP Regional Director, Region I, iti ibibisita ditoy ti grupoda nga indauluan da Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano ken Vice Gov. Jeremias “Jerry” Singson ken pakairamanan da Bokal Orlino Tesoro ken PNP provincial director Police Senior Supt. Jessie Cadorna ken sumag-mamano a kameng ti media.

Kinuna ni Tudayan nga adu a kameng ti tribal communities ti interesado nga agbalin a polis ngem marigatanda a tun-oyen dagiti  pagbatayan ti Napolcom kas iti kinatayag.

“Adda pay ti taga-Cervantes a namimpat a nagaplikaren ngem saan latta a makapasa,” kinuna  ni bise gobernador Jerry Singson.

Kasapulan nga agtayag iti minimum a 5’4” ti aplikante para polis. Adu a natibo iti upland municipalities ti pandek ket dida matun-oyan ti kasapulan a kinatayag.

Kas sungbatna, kinuna ni General Bataoil a padasenna nga ipakaammo iti NAPOL-COM no adda posibilidad a mapalukayan ti pagannurotan tapno maakomodar dagiti kameng ti cultural minorities nga agbalin a polis.

Kabayatanna, iti simple a programa a naangay ditoy, imbinsabinsa ni Bataoil dagiti nadumaduma a programa ti PNP nangruna ti panakitinnulongda kadagiti nadumaduma nga ahensia ken lokal a gobierno babaen kadagiti programada kas iti Pulis Ko, Titser Ko, Pulis Ko, Textmate Ko ken dadduma pay a gannuat.  

Iti panagsarita ni Savellano, dinakamatna dagiti programa ti gobierno probinsial a nakikammayetan ti kapolisan kas iti pannakaipakat ti quarantine iti Tagudin, Ilocos Sur.

Kalpasan ti flag ceremony, nagturong ti grupo iti Masigasig Center ket naisayangkat ti audio-video presentation dagiti nagapuanan ti ahensia mainaig iti urnos ken talna, edukasion, agrikultura ken dadduma pay.

Madakamat a kaadduanna a tagapatad dagiti polis a maipan kadagiti upland municipalities ti Ilocos Sur ta manmano dagiti makastrek a residente dagitoy a luglugar.

Madama ti panagawat ti PNP iti aplikasion kadagiti kayatda ti agpolis. #