Pagkiluan, naikabil iti tiendaan publiko ti San Juan

SAN JUAN, Ilocos Sur – Tapno malapdan ti pannakagundaway dagiti aggatgatang kadagiti suitik nga aglaklako, naikabil ti maysa a pagkiluan iti tiendaan publiko ditoy.

Kinuna ni Konsehal Veronica Ochosa, chairman on market, napanunotanda iti sangguniang bayan ti mangikabil iti pagkiluan iti tiendaan tapno adda pangitimbangan dagiti aggatgatang kadagiti ginatangda tapno maammuan no husto met la ti kiloda.

Adda dagiti aglaklako iti tiendaan publiko a mapapati a depektibo ti pagkiluanda ket kurang ti kilo dagiti ikan wenno karne a gatangen dagiti consumers.

Kanaig daytoy, naiballakad kadagiti aglaklako nga addaan iti depektibo a pagkiluan ti panangpasimpada iti pagtimbanganda tapno saan a magundawayan dagiti aggatgatang ken saanda a mapagmulta.#