Pagtaengan, natakawan

CANDON CITY – Inuli dagiti mannanakaw ti maysa a pagtaengan iti Barangay Darapidap, ditoy siudad ket kinasakasda dagiti alahas ken kuarta dagiti bumalay.

Nagpulong iti polis da Carlos Ortiz ken ti asawana, residente iti nadakamat a barangay, a kinasakas dagiti di pay nabigbig a mannanakaw ti kuartada a $200 ken P500, dagiti alahasda a pakairamanan ti maysa a singsing ken relo a mapattapatta nga agdagup iti nasurok P100,000 ken  ATM card.

Mapapati a nagaramat dagiti mannanakaw iti maysa nga stool iti panangkalay-atda iti giwang iti diding a pakaikabilan koma iti aircon ket ditoy ti simrekan ken rimmuaranda.

Madama ti panagimbestiga dagiti polis mainaig iti panagtakaw.#