Tawid News Magazine

Pagtaengan ni Fr. Burgos, agrakayan

VIGAN CITY – Agrakayan ti museo ni Burgos ditoy agsipud ta awan ti it-ited ti National Museum a para iti pannakamentenarna.

Daytoy ti naammuan manipud ken ni Mayor Ferdinand C. Medina bayat ti interbiona ken ni Jun Ramos a naipatangatang iti DWRS itay nabiit.

Kinuna ni Medina a ti National Museum ti mangimatmaton iti Burgos Museum ngem “amin a mapastrekna, maideposito a mapan iti Manila.”

“No adda man mapaspastrek, awan met ti isubsublida a pundo para iti panangmentener iti daytoy,” kinuna ni Medina idinto nga innayonna a problema ditoy ti ownership ti nasao a museo.

“Inturn-over ti Ayala Museum ti ownership iti Ilocos Sur Historical Foundation ket ti ISHF, inturn-overna iti National Museum…” kinuna ni Medina idinto nga innayonna nga “adda tignay ti National Museum a mangi-turn-over ti Burgos Museum iti National Historical Institute…”

Kinuna ti mayor a kayat ti National Museum a ti National Historical Institute ti mangaywan iti Burgos Museum tapno isuda ti mangpundo iti maintenance daytoy.

“Saanmi a maawatan no kasano… no ania ti planoda…,” kinuna ni Medina.

Limtuad ti nakaay-ay-ay a kasasaad ti nasao a museo kalpasan a rimmuar iti Philippine Daily Inquirer ti komentario ni Belinda A. Aquino, propesora iti Political Science and Asian Studies ken director ti Philippine Studies iti University of Hawaii.

Iti sinuratna, kinuna ni Aquino a nagbalinen ti museo nga eyesore, ken posible a fire hazard ken iti bassit laeng a ginggined, marban.

Kinuna pay ti propesora nga agrakayan dagiti diding, aganit-it dagiti suelo ken nabaybay-anen dagiti paset ti museo a pakairamanan ti azotea.

Ngem kinuna ni Medina nga uray idi tiempo pay ni nag-Mayor Eva Marie S. Medina, tumultulongen ti city government para iti maintenance ti Burgos Museum.

“In fact, mangmangted ti city government iti P10,000 para iti maintenance iti tinawen,” kinuna ti mayor sana impalgak a ti siudad ti mangibakbaklay iti sueldo dagiti empleado ti Ayala Museum iti Domingo ken holidays tapno agtultuloy ti panagserbida kadagiti turista ken sangsangaili a sumrek iti museo kadagita nga aldaw.

Indagadag ni Medina ti panagpapatang ti National Museum, Ilocos Sur Historical Foundation ken ti LGU – saan laeng ti city government no di pay ti provincial government – tapno masalbar ti nasao a museo agsipud ta “saan laeng a sanikua ti City of Vigan, sanikua daytoy ti sibubukel a probinsia” ket “kas nasional a bannuar (Fr. Burgos), rumbeng nga ipasindayagtayo a nagtaud iti probinsiatayo.”

Idi masaludsod no apay a di pay la ti siudad ti Vigan ti mangaywan iti museo, kinunana a dakkel ti pundo a masapul ket saan a kabaelan nga ibaklay ti siudad nga agmaymaysa.

“Agtitinnulong koma ti National Museum, city ken provincial government a mangsalaknib iti daytoy a kinabaknang ti Vigan City,” kinuna ni Medina.

Exit mobile version