Tawid News Magazine

Pagtagilakuan, nagandat a matakawan

CANDON CITY –  Ginandat dagiti mannanakaw a takawan ti maysa a pagtagilakuan ditoy ngem mapapati a nagamakda ket dida intuloy ti panggepda.

Nagpulong ni Leonard Velasco, manager ti U-Xcel, pagtagilakuan iti motorsiklo a masarakan iti Barangay San Juan ditoy a pito a kandado ti nasao a pagtagilakuan ti mapukpukaw idinto a nadadael ti nabati a maysa.

Segun ken ni Velasco, maysa a jeep a naabbongan iti tolda ti nakitada a nakaparking iti amianan a paset ti pagtagilakuan ngem timmakias daytoy idi mapapati a nakadlaw dagiti naglugan ti kaadda dagiti tattao iti asideg ti tienda. (Danny Antalan)

 

Exit mobile version