Pagtarayanto pay dagiti umili?

Ni Tatang Lakay

 

 

Itay Oktubre 23 (2012), nakigtot ti pagilian kalpasan a nairakurak nga adda 81 a kongresista a nagpirma iti maikadua nga impeachment complaint maikontra ken ni Chief Justice ti Korte Suprema, Hilario Davide, Jr.

Dayto ti umuna a gundaway ken ti maikadua nga opisial ti gobierno manipud ken ni napadisi a Presidente Joseph Estrada, iti pakasaritaan ti pagilian a maimpeach ti maysa a Chief Justice.

Makapariribuk ti mabalin nga ibunga daytoy nga inaramid dagiti Kongresista.

Ta ti isaklangda a mausig iti babaen iti impeachment ket maibilang a maysa kadagiti sumagmamano (no adda) a tangtangaden ken raraemen dagiti umili.

Bayat ti impeachment ni Estrada, ni Davide ti ladawan ti maysa a makabael a hues, awanan panagduadua ken natibker a mangidaulo iti naannayas a panaguyas ti panagusig. Saan a pinaituray kadagiti agkakasirib nga abogado, nangruna iti Depensa, ket riniendaanna ida babaen iti nainsiriban a panangipakatna iti kababagas ti linteg.

Kasta met idi mapataud a krisis Konstitusional ti panagprotesta dagiti umili kalpasan a saan nga impalubos dagiti senador a pro-Estrada ti pannakalukat ti enbelop a mapapati a naglaon kadagiti dokumento ti bangko ni Estrada a nagpirma iti nagan ni Jose Velarde. Iti panangibabawi dagiti opisial a militar, polis, Navy ken panaglusulos dagiti miembro ti Gabinete ni Estrada, nagtignay ni Davide ken ti Korte Suprema ket pinagsapatana ni Gloria Macapagal-Arroyo a presidente, sa kadagiti sumagmamano a pangngeddengna pinatalgedanna iti kinalehitimo ti turay ni Macapagal-Arroyo. Iti daytoy nga inkeddeng da Davide nalapdan ti krisis ken pannakabingay ti pagilian ken pannakaiparukpok ti dara.

Madakamat pay ditoy a naipaulog dagiti landmark decisions iti babaen ti liderato ni Davide iti Korte Suprema kas iti mapapati nga illegal a pannakagun-odna a kinabaknang dagiti Marcos, ti coconut levy a mapapati a nagtaudan ti inggatang ni Danding Cojuanco ken pangulo ti Nationalist People’s Coalition iti San Miguel Corporation, ken iti  pannakalukat manen ti Kuratong Baleleng Case maikontrea ken ni Senador Panfilo Lacson.

Iti sabali a bangir, asino dagiti prinsipal nga autor ti impeachment complaint? Isuda da Dip. Gilberto C. Teodoro, Jr., paborito a kaanakan ni Danding Cojuanco ken pangulo ti Nationalist People’s Coalition, ken Dip. Felix William B. Fuentebella.

Iti baet nga ibagbaga dagitoy nga awan nailaok a motibo ti politika iti panangipilada iti complaint, masirip a dakkel ti akem ti partido agsipud ta nagpirma ditoy dagiti kameng ti NPC idinto a sumagmamano laeng dagiti nagtaud iti sabali a partido.

Dakkel ti pagbatayan nga impakita ti NPC ti bilegna a kas partido tapno magun-od dagiti kameng aniaman ti panggepda.

Saan ngarud nga iwalin lattan ti pamanunotan ni Sen. Joker Arroyo nga adda nalimed a tulag ti NPC ken ti administrasion ket maidaton ti chief justice para laeng iti panagballigida iti masungad nga eleksion.

Kasta met a saan a mabalin nga ibarengbareng ti panagipapan a kayatda a dadaelen ti imahen ni Davide tapno mapakapsutan daytoy ket mapagduaduaanton ti kredibilidadna a mangidaulo iti Korte Suprema a nakaipem-penan dagiti kaso dagiti nabileg a tattao a pakairamanan ti pundador ti NPC.

Ngem kuna ni Davide: Iti panangipila dagiti Kongresista iti impeachment complaint, saan a siak ti daddadaelenda no di ti Korte Suprema a kas maudi a snaggir ti demokrasia.

Agpayso dayta. Pagtarayanto pay dagiti umili iti kanito a kasapulanda ti hustisia no madalupo metten kas institusion ti Korte Suprema?