PAKALAGLAGIPAN ITI KANNAWIDAN FESTIVAL 2014

PAKALAGLAGIPAN ITI KANNAWIDAN FESTIVAL 2014. Nagpaala da Sta. Catalina Local Civil Registrar Engr. John R. Pilot ken dagiti padana nga empleado iti Munisipio ti Sta. Catalina, Ilocos Sur (ngato) iti pakalaglagipanda a retrato a naala sakbay ti pannakailibut dagiti rebulto dagiti santo kas panangrugi ti Kannawidan Ylocos Festival idi Enero 29, 2014.