Paktoria ti noodles, sinerrek armado a lallaki, kinasakasda selpon, intalawda 3 trabahador

SANTIAGO, Ilocos Sur – Soldado wenno kameng ti rebelde a grupo dagiti nangserrek iti maysa a paktoria ti noodles ditoy ken nangitalaw kadagiti tallo a trabahador ditoy?

Daytoy ti agdama a kitkitaen dagiti inbestigador iti panagpalutpotda mainaig iti pannakaraut ti Pagoda Noodles Factory a masarakan iti Barangay Imus ditoy nga ili.

Lima nga armado a lallaki a nagaruat iti camouflage uniform dagiti soldado ti nangserrek iti nasao a paktoria, kinasakasda dagiti walo a selpon dagiti trabahador sada intalaw dagiti tallo kadagitoy iti panaglibasda.

Segun iti panagimbestiga dagiti polis, nakastrek dagiti suspetsa babaen ti akinlaud a ridaw ti paktoria.

Nabigbig dagiti naitalaw a trabahador a da Rodrigo Javillonar, 25, naasawaan, residente iti Sta. Cruz, Ilocos Sur; Jeffrey Adling, 28, naasawaan, residente iti Magsaysay, Santa, Ilocos Sur; ken ni Rafael Ng, 49, naasawaan, caretaker ti paktoria, ken residente ti Imus ditoy.

Winayawayaan dagiti suspetsa dagiti tallo a trabahador iti kabakiran iti dayaen a paset ti paktoria idi mariknada a kamkamaten ida dagiti pannakabagi ti linteg.

Nangisayangkat ti nagtipon a grupo ti 104th Provincial Police Mobile Group, ti Banayoyo PNP ken dagiti polis ditoy ti pursuit operation kadagiti suspetsa ngem saandan a nakamatan pay ida.

Saan pay nga ammo no apay a sinerrek dagiti suspetsa ti nasao a paktoria.#