sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Palaemen ti Baro a Tawen a Siiisem

Sinursuran: Kolum ni Jobert M. Pacnis
(Umuna a paset)

ANIA ti baro itoy a Baro a Tawen?

Napardas la unay nga agpayso ti panaglasat, pannagna ti aldaw. Kaano kad’ la daydi panangpasangbaytayo a sigagarbo, siraragsak ken napnuan namnama iti Tawen 2015? Ita, kalpasan a nakalangen, agpakpakada, pumakpakada manen kadatay a di pulos malapdan. Iti kasta, pasangbayentayo manen ti sabali pay a tawen.

Iti pannakalapgis ti agdama a tawen, saan a ditayo seknan dagiti saludsod— saludsod a mangtukod iti kinataotayo. Mabalin nga umuna ditoy ti no ania manen ti agur-uray kadatayo iti Tawen 2016. Masungbatan kadin dagiti adu a karkararag nga umalut-ot iti rigat? Mapadasan kadin ti agbiag a sinanam-ay? Awan kadin dagiti kanigid-kanawan a parikut a mangtiltiltil kadatayo? Ti arapaap a balay wenno lugan, dumteng ngatan?

Mabalin nga agtalimudok manen dagiti saludsodtayo kadagiti namaterialan a bambanag. Banag a saan met a dakes. Kunada ngarud a narigat met lattan ti agbibiag nga awan man laeng ti arep-epna a rumang-ay wenno makarikna iti pannakalag-an iti biag. Makuna pay ketdi nga abnormal ti tao a di pulos agtarigagay a sumayaat ti biagna.

Ta ania kad’ ti tarigagaytayo nga agbibiag? Di kad’ ti isasayaat ti panagbiagna?

Ngem ipangruna koma a saludsodentayo dagiti banag a makaitag-ay iti espiritutayo. Adda ngata met la ngata makaay-ayo a naaramidak iti Dios? Nakatulongak ngata iti padak a tao wenno no siak ti nakaigapuan ti panagrigrigatna? Dagiti nakaaramid iti basol, pinakawanko kadi idan wenno nagtalinaed ti gura iti barukongko a pakarigrigatak ita?

Iti inaldaw a panagbiagtayo, gutgutigotennatayo ti Dios nga agaramid kadagiti bambanag a pakaitan-okan ti kararuatayo. Saan nga isyo ditoy ti kasasaad ti/iti biag. Dina kayat a sawen a no nakurapaytayo, saantayon a mabalin nga ukraden dagiti dakulaptayo— nga awanen ti maaramidan a pagragsakan dagiti kakabsat. Aramaten ketdi daytoy a kasasaad a mangannong kadagiti pakaay-ayuan ti Dios.

Laglagipen, awan ti babassit a kinaimbag iti imatang ti Dios– padapada. Saan kadi a naagapad iti Nasantuan a Surat ti maipapan iti nakanumnumo nga agdaydayaw iti Dios? Ti kakaisuna a kusing iti bulsana, intedna pay laeng iti Dios. Ket isu ti nakapudno! Idinto ti nabaknang, intedna laeng ti sobsobra ti adda kenkuana. Ngarud, di lattan agpulkok wenno kunaen nga awan ti maaramidan a kinaimbag gapu iti kinanumotayo.

Tunggal aldaw, adu ti masagangtayo a kakabsat nga agkasapulan iti tulongtayo. Iti panangipaay ti bagi nga agserbi, uray kasano kabassit daytoy iti panangipagarup, dakkelen a banag kadagiti agkasapulan. Di aglallalon iti imatang ti Dios a mawaw la unay ti panagbalintayo a tao?

Ti laengen panangkibin (kas kanayon a mailadladawan kadagiti libro dagiti ubbing) kadagiti nataengan nga agballasiw iti kalsada, ay, ket maysan dayta a panangitag-ay iti kinataotayo. Ti panangted iti umisu a direksion kadagiti saanna a kabisado ti papananna, maysa met a klase ti itutulong dayta. No nakita ti maysa nga ubing a di maikanatad ti ar-aramidenna, ti panangipaay iti pammagbaga kenkuana, sabali pay a rupa ti itutulong.

Ipamatmat laeng dagitoy a saan laeng a babaen ti kuarta a maipakita, maiparikna ti pannarabay kadagiti agkasapulan. Adda laeng iti puso. Share the love this Christmas, kas kuna ti maysa a nalatak nga ayug-Pamaskua ita.

(Adda tuloyna)